AARON CASS, Fukushidoin, to Zenshinkan Dojo, Worcester, MA

Share

Seminar

http://www.zenshinkan.com/

Sponsor:
Zenshinkan Dojo, Worcester, MA

Start:

November, 3rd 2018

Class Schedule:

10am-noon & 2-4pm

Instructors: