Vu Xuan Ha, Shidoin, to PORTLAND AIKIDO

Share

Aikido Seminar

Sponsor:

Portland Aikido
120 WOODFORD ST.
PORTLAND,, ME 04103
http://www.portlandaikido.org/

Start:

April, 6th 2019

Instructors: