Yoshimitsu Yamada, Shihan, to Aiki Kai Australia & The Sugano Foundation

Share

Aiki Kai Australia Summer School

Sponsor:
Aiki Kai Australia & The Sugano Foundation

Start:

January, 7th 2020

End:

January, 10th 2020

Instructors: