LAURA JACOBS PAVLICK, Shidoin, and Andrew Sato, Shiihan to Kiku Matsu Dojo

Share

Shochugeiko

Aikido World Alliance's Kiku Matsu Dojo in Chicago invites you to their annual Summer Shochugeiko.

Sponsor:
Kiku Matsu Dojo

Start:

July, 13th 2016

End:

July, 17th 2016

Instructors:

Andrew Sato, Shiihan

Event media: